ESF project ‘The platform economy as a stepping stone to sustainable employment: challenges and conditions’

ESF project ‘The platform economy as a stepping stone to sustainable employment: challenges and conditions’

ESF project ‘The platform economy as a stepping stone to sustainable employment: challenges and conditions’

January 2021- November 2022| ESF-Flanders

About the project

Het centrale thema van dit onderzoeksproject is de vraag of en onder welke voorwaarden platformwerk in Vlaanderen kansen biedt op kwalitatieve en duurzame tewerkstelling voor drie doelgroepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt: kortgeschoolden, personen met een handicap, langdurige aandoening of ziekte en personen met een migratieachtergrond. Verlaagt de platformeconomie de drempel tot de arbeidsmarkt voor individuen uit deze groepen en leidt dit ook tot een kwalitatieve en duurzame tewerkstelling op korte en op langere termijn? In de eerste plaats beschrijven we de huidige situatie wat de instroom in, de beleving van en de uitstroom uit platformwerk betreft. We tekenen verschillende trajecten uit die platformwerkers doorgaans afleggen en koppelen deze aan de socio-demografische kenmerken van de platformwerkers in kwestie. Deze informatie gebruiken we om valkuilen, knelpunten en opportuniteiten te identificeren voor platformwerkers in het algemeen en voor onze doelgroepen in het bijzonder. Vervolgens bespreken we welke maatregelen betrokken actoren (sociale partners, arbeidsbemiddelaars, beleidsmakers,…) kunnen nemen om hiermee om te gaan en kwetsbare platformwerkers beter te ondersteunen.